Strona główna

Informacje 

Aktualności

Przetargi

Struktura  szpitala

Kierownictwo

 

Zamówienia Publiczne do 60 tyś. euro

Ogłoszenie

Zamówienie Publiczne do 60 000 euro 

SP ZOZ/ pieczywo, art.. spożywcze  /06/07

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
M. C. Skłodowskiej 15
16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. 085 71-21-206

2. Określenie trybu zamówienia:                 

 PRZETARG  NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60.000 EURO NA:

Dostawę pieczywa  i artykułów spożywczych   do Magazynu spożywczego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej .

3. Specyfikację Istotnych Wrunków Zamówienia można odebrać w:

SP ZOZ w Dąbrowie   Białostockiej
Administracja
Ul. M. Curii-Skłodowskiej 15
16-200 Dąbrowa Białostocka
w godzinach 8.00 -15.30
do dnia  18.06.2007 r.
oraz na:
www.spzoz.home.pl 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia , informacja o możliwości składania ofert częściowych

Dostawa pieczywa i artykułów spożywczych   – załącznik do ogłoszenia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. (podział na pakiety ) 

5. Możliwość złożenia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

 Termin wykonania zamówienia:

Pakiet nr 1  na okres 1 roku

Pakiet nr 2  na okres 1 roku

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Udział w postępowaniu mogą wziąć  Wykonawcy , którzy:

1) spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  

     29.01.2004r.  (Dz.U.Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.

2) nie zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1,2 w/w Ustawy z dnia 29.01.2004r z 

    późn. zm.

3) spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych  dokumentów (załączników do oferty )

8. Informacje na temat wadium

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Kryteria oceny ofert

Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się  przy wyborze oferty jest najniższa cena  brutto danego zamówienia, która stanowi 100 % kryterium ( wartość brutto zamówienia liczona wg cen brutto - 100 % ).

 

Cena oferty będzie punktowana wg wzoru:

                                          cena ( wartość ) najtańszej oferty brutto
                 P=                   cena ( wartość ) badanej oferty brutto            x100%

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszych warunkach i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

10. Miejsce i termin składania ofert  

 Składanie ofert - do dnia  18. 06. 2007  do godziny 1200 w siedzibie zamawiającego  

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   

    16-200 Dąbrowa Białostocka 

    ul. M.C.Skłodowskiej 15

 Otwarcie ofert –  18-06-2007 r. o godzinie 1215 w siedzibie zamawiającego j. w.  

11.Termin związania ofertą

  30 dni od upływu terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych

Elżbieta Pałkiewicz - tel. 085 71 21 206 wew.27

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

Krystyna Silwonik   -     tel. 085 71 21 206 wew. 25

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zawarcia umów ramowych

13. Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

  W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje  zastosowania aukcji elektronicznej

Wyniki przetargu zostaną przesłane do wszystkich wykonawców i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 

Dąbrowa Białostocka dnia 09.06.2007r.
 

                                                        Załącznik do ogłoszenia

Formularz cenowy

Pakiet nr 1

 

Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

 

Stawka VAT

Cena jed.

netto

Cena jed.

brutto

Wartość

netto

Wartość

brutto

1.

Chleb mieszany

pytlowy blaszkowy 600g.

Szt.

4 800

 

 

 

 

 

2.

Bułka pszenna           – 70g.

Szt.

18 000

 

 

 

 

 

 

 

SUMA:

 

 

 

 

 

Pakiet nr 2

Lp.

Nazwa asortymentu

J.m

Ilość

Stawka VAT

Cena jed. netto

Cena jed. brutto

Wartość netto

Wartość brutto

2.

Cukier

kg

1 100

 

 

 

 

 

3.

Chrupki kukurydziane

szt

250

 

 

 

 

 

4.

Groch połówki

 

 

 

 

 

 

 

5.

Groszek konserwowy

szt

286

 

 

 

 

 

6.

Herbatniki

szt

280

 

 

 

 

 

7.

Paprykarz 310g

szt

200

 

 

 

 

 

8.

Kasza manna

kg

90

 

 

 

 

 

9.

Kasza jęczmienna

kg

300

 

 

 

 

 

10.

Kwas cytrynowy

szt

366

 

 

 

 

 

11.

Kisiel 40g

szt

500

 

 

 

 

 

12.

Musztarda

szt

300

 

 

 

 

 

13.

Majeranek  6g

szt

110

 

 

 

 

 

14.

Ocet 0,5l

szt

25

 

 

 

 

 

15.

Płatki owsiane

kg

85

 

 

 

 

 

16.

Przyprawa w płynie 200g

szt

366

 

 

 

 

 

17.

Pieprz ziołowy 20g

szt

370

 

 

 

 

 

18.

Pasztet mazowiecki 290g

szt

200

 

 

 

 

 

19.

Szczaw konserwowy 250g

szt

150

 

 

 

 

 

20.

Sól

kg

210

 

 

 

 

 

21.

Żelatyna

szt

6

 

 

 

 

 

22.

Bułka tarta

kg

15

 

 

 

 

 

23.

Cukier waniliowy 32g

szt.

200

 

 

 

 

 

24.

Fasola 0,5kg

szt

100

 

 

 

 

 

25.

Dżem niskosłodzony 260g

szt

1 200

 

 

 

 

 

26.

Herbata granulowana 100g

szt

650

 

 

 

 

 

27.

Kleik ryżowy 180g

szt

160

 

 

 

 

 

28.

Koncentrat pomidorowy 30% 200g

szt

350

 

 

 

 

 

29.

Kawa zbożowa 200g

szt

200

 

 

 

 

 

30.

Kostka rosołowa

op. 6 kostek

szt

270

 

 

 

 

 

31.

Liść laurowy 5g

Szt.

300

 

 

 

 

 

32.

Mąka ziemniaczana

kg

100

 

 

 

 

 

33.

Makaron wadowicki świderek 400g

szt

700

 

 

 

 

 

34.

Mąka pszenna

kg

500

 

 

 

 

 

35.

Olej

l

350

 

 

 

 

 

36.

Płatki jęczmienne

kg

85

 

 

 

 

 

37

Przyprawa do potraw uniwersalna 200g

szt.

370

 

 

 

 

 

38

Pasztet drobiowy 280g

szt

200

 

 

 

 

 

39

Ryż

kg

280

 

 

 

 

 

40

Wafle

szt.

90

 

 

 

 

 

41

Drożdże piekarskie kostka 100g

szt

50

 

 

 

 

 

42

Pęczak

kg

2

 

 

 

 

 

 

SUMA:

 

 

 1. Oferowane produkty muszą spełniać następujące warunki:

1) Pieczywo i artykuły spożywcze objęte tym postępowaniem muszą    

    spełniać  wymagania norm PN lub europejskich norm zharmonizowanych;

2)      Dowóz dostaw gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt, samochodem spełniającym obowiązujące wymagania sanitarne do przewozu żywności;

3)    Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych artykułów spożywczych do magazynu spożywczego  znajdującego się na terenie zakładu Zamawiającego

(SP ZOZ ul. M.C. Skłodowskiej 15, Dąbrowa Białostocka)

4)   Wykonawca dostarcza dokumentację dotyczącą artykułów :    

     Pochodzenie  producenta , daty produkcji, świadectwo kontroli jakości -  

      HDI (Handlowy Dokument Identyfikacyjny)

5)   Dostarczane przez dostawcę artykuły  muszą posiadać odpowiednie 

     znakowanie, a zwłaszcza termin przydatności do spożycia i datę minimalnej  

     trwałości, czytelność i trwałość  znakowania. 

       2.   Ilości  zamawianych produktów  szacowana jest   na okres 12 miesięcy (Pakiet nr   

             1 i  Pakiet nr2.  ) i nie   zobowiązują    Zamawiającego do całkowitego   

             zamówienia  zadeklarowanej  ilości.