tel. 085 71 23 317, fax. 085 71 23 336, e-mail: spzoz@home.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

       
Aktualności

 

15.07.2011

Wdrożenie ekologicznych systemów grzewczych w Przychodni Rejonowej w Suchowoli

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej i są do wglądu w siedzibie zamawiającego.

 

Ogłoszenie przetargowe

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Program funkcjonalno - użytkowy

 

Formularz ofertowy

 

Projekt umowy

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Informacja dotycząca podwykonawców

 

Wykaz wykonanych robót

 

Izba przyjęć tel.0857121024

Zamówienia publiczne    
Szpital    

Rejestracja POZ tel.0857121399

ZOL    
POZ    
Poradnie specjalistyczne    
Rehabilitacja      
Laboratorium    
RTG/USG    

ilość odwiedzin

Licznik

Informacje dla pacjenta

   

Kontakt

     
   

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 

Oświadczenie o uprawnieniach

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP


   
   

02.08.2011

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


   
   

05.08.2011

Zmiana treści SIWZ

   
   
 
   
   

01.09.2011

Zawiadomienie o wyborze oferty 

   
         
         
         
         
         
         
   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej 2012